UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

368 người đang online

Công khai ngân sách

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Công văn số 1993/UBND-KT ngày 08/5/2018 của UBND Thành phố v/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Quận Thanh Xuân công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách:

- Báo cáo số 406/BC-TCKH ngày 12/10/2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân Quý III năm 2018

-Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND quận Thanh Xuân v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của quận Thanh Xuân

- Báo cáo số 221/BC-TCKH ngày 13/7/2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân 6 tháng năm 2018

- Báo cáo số 90A/BC-TCKH ngày 14/4/2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân quý I năm 2018

- Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 29/3/2018 của UBND quận Thanh Xuân về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của UBND quận Thanh Xuân

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
10948 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
27
MuaBán
Hồ Chí Minh36,4836,64
Hà Nội36,4836,66
Đà Nẵng36,4836,66
MuaBánCK
EUR26.257,426.723,826.336,4
JPY201,2209,6203,3
USD23.265,023.355,023.265,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629