Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1365
Lượt truy cập trong tuần: 29352
Lượt truy cập trong tháng: 1310
Lượt truy cập trong năm: 1185436
Tổng số truy cập: 1212936

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quận Thanh Xuân: Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
Ngày đăng 09/09/2020 | 08:00  | Lượt xem: 1020

Ngày 10/01/2020, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2020. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND quận, 29/29 phòng, ban, đơn vị, UBND các phường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện, triển khai đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ Kế hoạch của quận. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, UBND quận đã xây dựng, ban hành 49 văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính.

Với sự chỉ đạo sát sao của UBND quận, sự vào cuộc mạnh mẽ của các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường, 9 tháng đầu năm 2020, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã hoàn thành trước thời gian quy định. Kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được siết chặt, thực hiện nghiêm túc, tự giác tại các cơ quan, đơn vị.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được UBND quận thực hiện thường xuyên, tập trung vào những vấn đề bức xúc của Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra; tăng cường kiểm tra đột xuất không báo trước.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào rà soát, đơn giản TTHC, tạo mọi điều kiện về môi trường pháp lý để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn quận; nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận Thanh Xuân.

Chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận 1 cửa) quận, 11 phường được nâng cao; nhân sự tại Bộ phận 1 cửa được kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi; 100% đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình theo quy định của Thành phố; công khai quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian trả, phí và lệ phí (nếu có), tên của công chức tiếp nhận và trả kết quả, số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý.

Kết quả thực hiện công tác CCHC đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ, góp phần nâng cao trình độ quản lý Nhà nước, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020.

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND quận Thanh Xuân về CCHC năm 2020.

2. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC quận Thanh Xuân năm 2020; kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) quận Thanh Xuân năm 2020.

3. Triển khai, đôn đốc, thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” và của Quận là “Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả”, kế hoạch về kiểm tra công vụ,  khảo sát, đo lường sự hài lòng do tổ chức, cá nhân đánh giá đối với các cơ quan hành chính Quận năm 2020,... 

4. Rà soát đánh giá thủ tục hành chính kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC; rà soát, xây dựng quy chế phối hợp giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong đó xác định rõ trách nhiệm từng phòng, ban, đơn vị tham gia giải quyết.

5. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc của các phòng, ban, đơn vị, UBND 11 phường theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; thực hiện kiểm tra quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp.

6. Triển khai đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (theo quy định tại Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của BTV Thành ủy Hà Nội);  

7. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Thành phố về tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC và công việc khác tại UBND 11 phường, các phòng, ban, đơn vị.

8. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ CCHC; kiểm việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình việc tiếp nhận và giải quyết TTHC và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?