Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1372
Lượt truy cập trong tuần: 29577
Lượt truy cập trong tháng: 1535
Lượt truy cập trong năm: 1185661
Tổng số truy cập: 1213161

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 04/09/2020 | 16:00  | Lượt xem: 85

Ngày 04/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, tổ chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các cấp như sau:

Tại cấp huyện: UBND cấp huyện quyết định việc thành lập Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện và giao lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện làm người đứng đầu Bộ phận.

Tại cấp xã: UBND cấp xã quyết định thành lập Bộ phận Một cửa và giao một lãnh đạo của UBND là người đứng đầu Bộ phận.

Đối với xây dựng phương án nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp:

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện phối hợp với Phòng Nội vụ căn cứ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 61/2018/NĐ-CP; hướng dẫn của Sở Nội vụ về biên chế, chế độ chính sách, vị trí việc làm cho cán bộ, công chức và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện xây dựng phương án nhân sự (bao gồm danh sách nhân sự chính thức, nhân sự dự phòng, nhiệm vụ cụ thể và thời gian cử dự kiến) gửi Văn phòng HĐND và UBND cùng cấp.

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt theo quy định.

Trường hợp có từ 02 phòng, ban chuyên môn trở lên có số lượng TTHC giao dịch không nhiều (dưới 50 hồ sơ/ năm) hoặc TTHC không phát sinh thường xuyên (hồ sơ theo đợt) thì Văn phòng HĐND và UBND chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn có liên quan thống nhất cử công chức của 01 phòng, ban chuyên môn này làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ TTHC của các đơn vị tại Bộ phận Một cửa. Việc thống nhất này phải thế hiện bằng quy chế phối hợp giữa các đơn vị, báo cáo lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức (CB, CC) làm việc tại Bộ phận Một cửa đơn vị đối với các CB, CC thuộc các chức danh CB, CC cấp xã theo quy định tại Luật cán bộ, công chức trên cơ sở vị trí việc làm và tình hình cụ thể tại đơn vị.

Tiêu chuẩn của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời hạn làm việc của CB, CC, VC của các phòng, ban chuyên môn được cử đến Bộ phận Một cửa các cấp là 24 tháng, trừ trường hợp có quy định khác nhưng phải đảm bảo đủ 06 tháng và tối đa không quá 24 tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2020 và thay thế Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND, ngày 08/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Chi tiết văn bản xem: Tại đây

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?