Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 961
Lượt truy cập trong tuần: 31959
Lượt truy cập trong tháng: 10110
Lượt truy cập trong năm: 1739950
Tổng số truy cập: 1767450

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hướng dẫn công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 26/10/2020 | 08:00  | Lượt xem: 495

Ngày 23/10/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Hướng dẫn số 08- HD/BTGQU về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong Hướng dẫn nêu rõ: Việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

1. Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân, gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Tài liệu về các Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng lấy từ báo điện tử: https://tulieuvankien.dangcongsan.vn

2. Đối tượng lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo: Các tầng lớp Nhân dân.

3. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

4. Hình thức thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo

- Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.  

- Thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp, các cơ quan báo chí, truyền hình Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội.

5. Về tổ chức thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân

Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; là đầu mối tập hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân qua thư, đồng thời tổng hợp Báo cáo của các đơn vị cấp cơ cở trực thuộc.

Xem chi tiết Hướng dẫn và dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đây

                                                                                       Ban Tuyên giáo Quận ủy

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?