Truy cập nội dung luôn
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 635
Lượt truy cập trong tuần: 47519
Lượt truy cập trong tháng: 106288
Lượt truy cập trong năm: 1754427
Tổng số truy cập: 12380046

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Ngày đăng 19/06/2024 | 09:00  | Lượt xem: 80

Ngày 18/6/2024, Quận ủy Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 202-KH/QU về thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đầy đủ, sâu sắc nội dung chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quận.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc triển khai, tổ chức có hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 08/3/2024 của Thành ủy, nhằm xây dựng đội ngũ trí thức mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, phát huy vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, Nhân dân, phát huy truyền thống, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường xây dựng quận phát triển bền vững, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, phát huy tốt nhất tinh thần đổi mới, sáng tạo của trí thức trong sự nghiệp phát triển bền vững của quận. Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của quận vững mạnh, toàn diện, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, giàu lòng yêu nước, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn, có trách nhiệm tiên phong, là nguồn lực trong phát triển kinh tế trí thức.

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức quận cần gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo của quận. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh nhằm nâng tầm trí tuệ và sức mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị toàn quận. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững... Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho tương lai. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền quận giữ vai trò then chốt.

Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng đội ngũ trí thức của quận có trình độ học vấn cao, tăng về số lượng, chuẩn bị nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng các yêu cầu xây dựng quận Thanh Xuân phát triển bền vững.

Đến năm 2045, đội ngũ trí thức quận lớn mạnh, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; nhiều nhà khoa học có tầm ảnh hưởng, đạt các giải thưởng cao trên các lĩnh vực; nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo tại quận đạt chuẩn quốc gia, từng bước tiếp cận chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Quận ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ tri thức; đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao, thống nhất nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ quận đến phường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức xứng đáng là “nguyên khí quốc gia” đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ; đẩy mạnh việc công khai, minh bạch, dân chủ hóa và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tuyển dụng, đánh giá, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở các tiêu chuẩn quy định. Lấy hiệu quả, chất lượng công việc và sự cống hiến làm thước đo phẩm chất, tài năng của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận.

Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị và năng lực, sở trường của từng người. Kịp thời phát hiện nhân tài, có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá trong tuyển dụng, bổ sung quy hoạch, tạo động lực, tạo môi trường làm việc; thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học có thành tích học tập cao vào làm tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận; thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”.

Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhất là các trí thức trẻ nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng; nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của trí thức đối với đất nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, chủ động tham gia nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ...

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Bản đồ số

 
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?