Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chính
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 334
Lượt truy cập trong tuần: 7728
Lượt truy cập trong tháng: 88270
Lượt truy cập trong năm: 365144
Tổng số truy cập: 392644

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG  KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2017

Số 19/KH-UBND ngày 23/01/2017  tải tại đây

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ  KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2016

Số 42/KH-UBND ngày03/02/2016  tải tại đây

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN NĂM 2014

Ban hành: Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, ngày 25/02/2014

Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND Thành phố hà Nội về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014, UBND quận Thanh Xuân xây dựng Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận năm 2014

Số 41/KH-UBND tải tại đây

 

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ban hành: Bộ Tư pháp, ngày 07/02/2014

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Số: 05/2014/TT-BTP tải tại đây

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?