LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1. Giải quyết các kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
Ngày đăng 31/03/2021 | 08:30  | Lượt xem: 1949

Trình tự
thực hiện

- Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến chủ đấu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung từ khi xảy ra sự việc đến trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Chủ đầu tư, bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu;

- Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không có văn bản giải quyết kiến nghị hoặc nhà thầu không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị thì nhà thầu có quyền gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Cách thức
thực hiện

Gửi đơn kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị

Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc

Thời hạn
giải quyết

07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu  kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Đối tượng
thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan
thực hiện

- Chủ đầu tư,

- Bên mời thầu,

- Người có thẩm quyền.

Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính

Văn bản giải quyết kiến nghị

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu
điều kiện thực hiện

- Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có)

- Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn kiến nghị theo quy định tại Điều 92 của Luật Đấu thầu.

- Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.

Cơ sở
pháp lý

-  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.