LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

13. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Ngày đăng 27/03/2021 | 18:00  | Lượt xem: 321

Tên thủ tục

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

Trình tự thực hiện

 Bước 1. TCCN nộp hồ sơ Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.

 Bước 2. Tiếp nhận và kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ: ½ ngày (chuyển hồ sơ vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo nếu nhận hồ sơ sau 15h)

Công chức một cửa tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống và thực hiện kiểm tra

- Nếu các thông tin khai báo và file đính kèm trên hệ thống chưa đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức một cửa thông báo và gửi hướng dẫn TCCN bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu số 02.

- Nếu từ chối nhận hồ sơ, Công chức một cửa gửi thông báo và nêu rõ lý do theo mẫu số 03.

- Nếu các thông tin khai báo và file đính kèm trên hệ thống đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức một cửa tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 01, lập phiếu kiểm soát theo mẫu số 05, cập nhật sổ theo dõi theo mẫu số 06 và tích chuyển hồ sơ trên hệ thống tới lãnh đạo phòng Kinh tế.

Ghi chú: Các mẫu 01, 02, 03 được Công chức một cửa lập trên hệ thống và gửi cho TCCN qua địa chỉ thư điện tử mà TCCN đã đăng ký. Phiếu kiểm soát theo mẫu 05 được lập và xác thực trên hệ thống có giá trị như các phiếu kiểm soát quá trình bản giấy có chữ ký của các đơn vị liên quan.

Bước 3: Phân công thụ lý hồ sơ: ½ ngày

Lãnh đạo phòng Kinh tế duyệt hồ sơ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ và tích chuyển trên hệ thống.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ:

Chuyên viên được phân công thụ lý tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống và thực hiện xem xét, thẩm định

- Nếu hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung, chuyên viên thụ lý hồ sơ dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung theo mẫu 02 hoặc lý do từ chối theo mẫu 03 trình lãnh đạo phòng.

- Nếu đảm bảo yêu cầu: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thẩm định thực tế địa điểm kinh doanh để thực hiện cấp GCN và cập nhật kết quả lên hệ thống.

Bước 5: Báo cáo kết quả thẩm định:

Chuyên viên thụ lý hồ sơ dự thảo Giấy chứng nhận và tờ trình (nếu địa điểm kinh doanh đủ điều kiện) hoặc thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do (nếu địa điểm kinh doanh không đủ điều kiện) tích chuyển trên hệ thống đồng thời in bản cứng trình lãnh đạo phòng xem xét.

Ghi chú: Trường hợp hồ sơ bị chậm muộn thì phải kèm theo phiếu xin lỗi mẫu số 04.

Bước 6. Xem xét kết quả thẩm định:

Lãnh đạo phòng tiếp nhận kết quả thẩm định, xem xét hồ sơ

- Nếu đồng ý, thực hiện ký nháy vào Giấy chứng nhận và ký vào tờ trình trình lãnh đạo UBND quận và tích chuyển trên hệ thống

- Nếu không đồng ý, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ và nêu rõ lý do.

Bước 7. Phê duyệt kết quả thẩm định:

Lãnh đạo UBND quận xem xét hồ sơ

- Nếu đồng ý, phê duyệt Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Nếu không đồng ý chuyển lại và nêu rõ lý do.

Bước 8.  Đóng dấu & sao lưu:

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả, chuyển văn thư vào số, đóng dấu, phát hành văn bản.

Thực hiện nhân bản và thống kê, theo dõi, lưu trữ tại phòng theo quy định.

Chuyển kết quả về Bộ phận TN&TKQ.

Bước 9. Trả kết quả:

Thông báo và trả kết quả cho Thương nhân, thực hiện thu phí theo quy định (nếu có) và yêu cầu Thương nhân ký sổ theo mẫu 06.

Tích kết thúc trên phần mềm.

Cách thức

thực hiện

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND quận Thanh Xuân

- Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn)

- Cách 3: Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần,

số lượng hồ sơ

- Giấy tờ, tài liệu liêmn quan chứng minh nội dung thay đổi.

- Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP (Bản chính).

 * Số lượng hồ sơ: Lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND quận Thanh Xuân.

Thời hạn

giải quyết

 

 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Đối tượng

thực hiện

 

Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật

Cơ quan

thực hiện

 

Phòng Kinh tế quận

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Phí

* Đối với hộ kinh doanh:

- Phí thẩm định: 400.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định

* Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

- Phí thẩm định: 1.200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

 

Yêu cầu,

điều kiện

1. Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá;

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Quyết định 4658/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.