LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày đăng 02/05/2021 | 08:00  | Lượt xem: 199

Tên thủ tục

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND quận, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

- Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho công dân.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, phòng Tài chính-Kế hoạch thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh khi tiếp nhận hồ sơ.

- Trường hợp đăng ký hộ kinh doanh được nộp qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận/huyện), bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch qua mạng điện tử, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thực hiện hướng dẫn công dân qua mạng điện tử. Khi đến nhận kết quả, công dân nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bản gốc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra thông tin trên hồ sơ gốc phù hợp trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp, trả kết quả cho công dân và chuyển hồ sơ gốc cho phòng Tài chính - Kế hoạch để lưu.

Cách thức
thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận hoặc qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện)

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu)

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

+ Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đăng ký hộ kinh doanh.

+ Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn
giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Bộ phận tiếp nhận giải quyết TTHC: 1/2 ngày (bao gồm nhận và trả kết quả)

+ Phòng Tài chính- Kế hoạch: - Cán bộ thụ lý hồ sơ: 1,5 ngày

                                                     - Lãnh đạo: 01 ngày

Đối tượng
thực hiện

Cá nhân, các thành viên hộ gia đình.

Cơ quan
thực hiện

Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

Lệ Phí

100.000 đồng/lần.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

Yêu cầu
điều kiện

1. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

2. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp các quy định sau:

2.1. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Cụm từ “Hộ kinh doanh”;

b) Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

2.2. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

2.3. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

2.4. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

3. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Cơ sở
pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 01/2021/ NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; UBND cấp quận; UBND cấp phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.