LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

5. Tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh
Ngày đăng 02/05/2021 | 07:00  | Lượt xem: 249

Tên thủ tục

Tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thụ lý hồ sơ, ra Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận để trả cho công dân.

- Trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo được nộp qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện), bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch qua mạng điện tử, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thực hiện hướng dẫn công dân qua mạng điện tử. Khi đến nhận kết quả, công dân nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo bản gốc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra thông tin trên hồ sơ gốc phù hợp trong Giấy xác nhận đã cấp, trả kết quả cho công dân và chuyển hồ sơ gốc cho phòng Tài chính-Kế hoạch để lưu.

Cách thức
thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận hoặc qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện).

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (theo mẫu)

- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)

Thời hạn
giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Bộ phận tiếp nhận giải quyết TTHC: 1/2 ngày (bao gồm nhận và trả kết quả)

+ Phòng Tài chính- Kế hoạch: - Cán bộ thụ lý hồ sơ: 1,5 ngày

                                                     - Lãnh đạo: 01 ngày.

Đối tượng
thực hiện

Cá nhân, các thành viên hộ gia đình.

Cơ quan
thực hiện

Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/Giấy xác nhận về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

Yêu cầu
điều kiện

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 03 (ba) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Cơ sở
pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 01/2021/ NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.