LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Ngày đăng 02/05/2021 | 07:30  | Lượt xem: 176

Tên thủ tục

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện

- Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận, lấy Phiếu hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao Phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.

- Phòng Tài chính-kế hoạch thụ lý hồ sơ, ra Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận để trả cho công dân.

- Trường hợp chấm dứt hoạt động kinh doanh được nộp qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện), bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch qua mạng điện tử, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thực hiện hướng dẫn công dân qua mạng điện tử.

Khi đến nhận kết quả, công dân nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh bản gốc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra thông tin trên hồ sơ gốc phù hợp trong Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đã cấp, trả kết quả cho công dân và chuyển hồ sơ gốc cho phòng Tài chính - Kế hoạch để lưu.

Cách thức
thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính UBND quận hoặc qua mạng điện tử (phần mềm cấp ĐKKD quận huyện).

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh

+ Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn
giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

+ Bộ phận tiếp nhận giải quyết TTHC: 1/2 ngày (bao gồm nhận và trả kết quả)

+ Phòng Tài chính- Kế hoạch: - Cán bộ thụ lý hồ sơ: 1,5 ngày

                                                      - Lãnh đạo: 01 ngày.

Đối tượng
thực hiện

Cá nhân, các thành viên hộ gia đình.

Cơ quan
thực hiện

Phòng Tài chính – Kế hoạch.

Kết quả thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp quận ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh).

Lệ Phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Yêu cầu
điều kiện

Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện, có Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế.

Cơ sở
pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 01/2021/ NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.