LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

3. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Ngày đăng 26/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 513

Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường. Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho công chức được phân công nếu hồ sơ hợp lệ.

Công chức được phân công thụ lý hồ sơ, thẩm định hồ sơ và  trình Lãnh đạo ủy ban phường ký xác nhận.

Công chức được phân công hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu;

- Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc (đối với tàu biển);

- Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc (đối với tầu biển);

- Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có) (đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá);

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Thời gian giải quyết

03 giờ làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND phường

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Các mẫu theo Thông tư 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014

-  Mẫu đơn Trình báo đường thủy nội địa

Lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận đơn

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 06 năm 2004;

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa;