LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Ngày đăng 27/03/2021 | 10:00  | Lượt xem: 545

Trình tự
thực hiện

a) Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân phường;
b) Ủy ban nhân dân phường tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân phường nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập;
d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do

Cách thức
thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

- Nộp qua dịch vụ bưu chính

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

- Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn
giải quyết

17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng
thực hiện

Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan
thực hiện

Ủy ban nhân dân phường

Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính


Quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu
điều kiện thực hiện

Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập khắc phục những nguyên nhân bị đình chỉ, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân phường đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại

Cơ sở
pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục