LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

4. Sát nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Ngày đăng 27/03/2021 | 10:00  | Lượt xem: 618

Trình tự
thực hiện

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân phường có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân phường;
c) Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ra quyết định sáp nhập, chia, tách. Nếu không sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thì có văn bản thông báo đến Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nêu rõ lý do

Cách thức
thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến

- Nộp qua dịch vụ bưu chính

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

- Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên

- Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn
giải quyết

18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng
thực hiện

Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan
thực hiện

Ủy ban Nhân dân phường

Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính


Quyết định sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai

 Không

Yêu cầu
điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở
pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục