LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

8. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
Ngày đăng 07/03/2022 | 09:30  | Lượt xem: 66

Tên thủ tục

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Trình tự thực hiện

a) Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Hiệu trưởng trường tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại gửi đến Bộ phận một cửa của Văn phòng UBND quận/huyện;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục trở lại. Trong thời hạn 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục trở lại; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp; hoặc qua bưu điện; hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

c)Biên bản kiểm tra.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Trường tiểu học

Cơ quan thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn, tờ khai

Không.

Yêu cầu thực hiện

Sau thời hạn bị đình chỉ, nếu trường tiểu học đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ và có hồ sơ theo quy định đề nghị được hoạt động trở lại được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ;

- Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội