Danh sách Thủ tục Hành chính Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa UBND cấp Xã Phường thị trấn
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật UBND cấp Xã Phường thị trấn
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND cấp Xã Phường thị trấn
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND cấp Xã Phường thị trấn
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND cấp Xã Phường thị trấn
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND cấp Xã Phường thị trấn
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa UBND cấp Xã Phường thị trấn
8 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện UBND cấp Xã Phường thị trấn
9 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung UBND cấp Xã Phường thị trấn
10 Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú UBND cấp Xã Phường thị trấn
11 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường UBND cấp Xã Phường thị trấn
12 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích UBND cấp Xã Phường thị trấn
13 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
14 Giải quyết các kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu
15 Giải quyết các kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
16 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Trạm Y tế do UBND phường ủy quyền
17 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm UBND cấp Xã Phường thị trấn
18 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND cấp Xã Phường thị trấn
19 Thông báo tổ chức lễ hội UBND cấp Xã Phường thị trấn
20 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 cho đến dưới 1.000 bản UBND cấp Xã Phường thị trấn