LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Thành phố
Ngày đăng 31/03/2021 | 09:30  | Lượt xem: 196

Tên thủ tục 

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố

Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND các phường chuyển hồ sơ thông qua hệ thống một cửa liên thông

Bước 2: Công chức Bộ phận TN và TKQ thuộc UBND quận tiếp nhận hồ sơ của UBND phường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện UBND phường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Chuyển hồ sơ cho phòng Lao động TB&XH phân công cán bộ thụ lý thẩm định hồ sơ 

Bước 4: Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung thêm cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để công dân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo

Bước 5: Lập tờ trình thẩm định, dự thảo Văn bản xác nhận trình lãnh đạo phòng Lao động TB&XH xem xét. Nếu hợp lệ ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND quận giải quyết

Bước 6: Lãnh đạo UBND quận xem xét tờ trình, nếu hợp lệ ra quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đồng ý thành lập thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 7: Chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và trả kết quả cho UBND phường

Bước 8: Thống kê và theo dõi.

Cách thức thực hiện

​- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận (đối với trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc qua Cổng dịch vụ công tại địa chỉ: http//dichvucong.hanoi.gov.vn (đối với trường hợp nộp trực tuyến).

- Trả kết quả: trả kết quả qua dịch vụ bưu chính/ trả tại phòng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

​Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng, đối với trường hợp chuyển đi.

- Quyết định thôi hưởng kèm hồ sơ trợ cấp đối với trường hợp chuyển đến


​Số lương hồ sơ: 1 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

​05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

​Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản hành chính

Lệ Phí

​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

​Không

Cơ sở pháp lý

​- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.