LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần
Ngày đăng 05/08/2021 | 15:00  | Lượt xem: 416

Tên thủ tục 

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân truy cập vào hệ thống, lựa chọn dịch vụ, khai báo thông tin thủ tục theo mẫu, đính kèm các tài liệu nếu có yêu cầu; Thông báo của hệ thống khi công dân đăng ký thành công (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến). Hoặc nộp hồ sơ cho cán bộ Một cửa (đối với trường hợp nộp trực tiếp)

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký của công dân. Cán bộ TNHS và TKQ thực hiện kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chuyển cho phòng Lao động, thương binh và Xã hội thụ lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện hoặc cần bổ sung hồ sơ, Bộ phận TNHS và TKQ sẽ thông báo và gửi hướng dẫn đến công dân

Bước 3: Bàn giao hồ sơ về phòng Lao động, thương binh và Xã hội để phân công thực hiện

Bước 4: Công chức Chuyên môn tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, thụ lý giải quyết hồ sơ, thực hiện chuyển kết quả giải quyết ra bộ phận một cửa.

- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền hoặc từ chối giải quyết. Công chức Chuyên môn thông báo lý do, chuyển kết quả về bộ phận 

một cửa. 

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: 

+ Nhập thông tin bổ sung (nếu cần); 

+ In, trình ký. 

- Trường hợp hồ sơ cần xác minh Công chức Chuyên môn ra gia hạn thông báo thời gian giải quyết; lý do: cần xác minh. 

quả
Bước 5: Lãnh đạo phòng LĐ-TBXH quận xem xét, phê duyệt kết quả

Bước 6: Gửi Sở LĐTBXH và gửi thông báo kết quả về bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính​.

Cách thức thực hiện

​- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận (đối với trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích)  hoặc qua Cổng dịch vụ công tại địa chỉ http//dichvucong.hanoi.gov.vn (đối với trường hợp nộp trực tuyến).

- Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận theo tiêu chuẩn liên thông một cửa hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ

​Thành phần hồ sơ: (bản chính hoặc bản sao đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản scan đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến)
- Bản khai của thân nhân NCC hoặc đại diện thân nhân NCC hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1)

- Bản sao giấy chứng tử/ Trích lục khai tử của NCC

 - SHK của người đề nghị hưởng tuất từ trần hàng tháng

- Danh sách đề nghị của Ủy ban nhân nhân cấp xã (Mẫu của Sở).

- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (Mẫu của Sở).     
​Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết

​10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân/ tổ chức

Cơ quan thực hiện

​Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản hành chính

Lệ Phí

​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Bản khai của thân nhân NCC hoặc đại diện thân nhân NCC hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

​Không

Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng .

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về lập hồ sơ, quản lý lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.