LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LIÊN THÔNG BA CẤP

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em
Ngày đăng 05/08/2021 | 08:30  | Lượt xem: 289

Tên thủ tục 

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)

Bước 2: Công chức Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND quận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện UBND phường bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách các đối tượng, tờ trình trình lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng xem xét tờ trình và hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ trình Lãnh đạo quận phê duyệt.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ chuyển lại cán bộ, công chức thẩm định, nêu rõ lý do.

Bước 4: Trình chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định việc tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý hoặc có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đối tượng vào cơ sở

Bước 5: Bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

Bước 6: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn hoặc Gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ về Sở LĐTBXH giải quyết và trả kết quả theo quy định.​

Cách thức thực hiện

​- Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận (đối với trường hợp nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính công ích) hoặc qua Cổng dịch vụ công tại địa chỉ http//dichvucong.hanoi.gov.vn (đối với trường hợp nộp trực tuyến).

- Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả quận.

Thành phần, số lượng hồ sơ

​Đơn đề nghị tiếp nhận đối tượng vào cơ sở (theo mẫu)

Thời hạn giải quyết

​Thời gian làm việc theo quy định là 3 ngày làm việc, trong đó:

1. Sở Lao động - Thương binh và xã hội: 1 ngày.

2. UBND cấp quận: 1 ngày làm việc.

3. UBND cấp phường: 1 ngày

* Riêng thời gian làm việc tại quận: 6 giờ.

Đối tượng thực hiện

​Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

​UBND quận

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản hành chính

Lệ Phí

​Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Mẫu số 01 theo quy định tại Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH

Yêu cầu điều kiện thực hiện

​Không

Cơ sở pháp lý

​-  Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH

 - Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định 6395/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của thành phố Hà Nội Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.