LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn)
Ngày đăng 27/03/2021 | 10:30  | Lượt xem: 630

Trình tự thực hiện

B1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận.

B2: Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND quận tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

B3: 

- Bàn giao hồ sơ về phòng TNMT.

- Chuyên viên phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ báo cáo lãnh đạo phòng phân công thực hiện.

B4: 

Rà soát sự hợp lệ của nội dung hồ sơ: Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiến hành rà soát sự hợp lệ của nội dung hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực tế (nếu cần thiết):

-Trường hợp nội dung hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo để chủ cơ sở hoàn thiện thông qua Bộ phận TN&TKQ. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. 

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo.

B5: Thẩm định hồ sơ:

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chuyên viên thụ lý hồ sơ xem xét nội dung Kế hoạch; tham mưu lãnh đạo phòng gửi văn bản xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường; các chuyên gia có chuyên môn trong lĩnh vực dầu khí, môi trường; phòng cháy chữa cháy (nếu cần thiết). Đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở (đối với những cơ cở đã đi vào hoạt động trước thời điểm Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực, chưa xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu).

- Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, Phòng TNMT ban hành thông báo kết quả thẩm định cho chủ cơ sở. Trên cơ sở thông báo kết quả thẩm định, chủ cơ sở có trách nhiệm thực hiện một trong các công việc sau: 

+ Xây dựng lại Kế hoạch (trong trường hợp Kế hoạch không được thông qua) và nộp cho Phòng TNMT để tổ chức thẩm định lại (thủ tục và thời hạn thẩm định như thẩm định Kế hoạch lần đầu); 

+ Chỉnh sửa, bổ sung lại Kế hoạch (trong trường hợp Kế hoạch được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung) và nộp cho Phòng TNMT kèm theo văn bản giải trình các nội dung chỉnh sửa, bổ sung theo thông báo kết quả; 

- Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày Kế hoạch được thông qua nhưng không phải chỉnh sửa bổ sung hoặc kể từ ngày nhận được Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung kèm theo văn bản giải trình (đối với trường hợp Kế hoạch được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung), Phòng TNMT tham mưu trình UBND quận xem xét, phê duyệt. Trường hợp Kế hoạch đã chỉnh sửa, bổ sung nhưng chưa đáp ứng các yêu cầu thì Phòng TNMT có văn bản trả hồ sơ và nêu rõ lý do.

- Hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, trình lãnh đạo phòng TNMT.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng TNMT phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận TN&TKQ và gửi văn bản xin lỗi Tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. 

B6: Lãnh đạo phòng TNMT xem xét ký Tờ trình và Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

B7: Lãnh đạo UBND Quận xem xét, ký văn bản liên quan

B8: 

- Tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số và nhân bản.

- Bàn giao kết quả về Bộ phận TN&TKQ.

- Lưu hồ sơ theo quy định tại mục 7 của quy trình.

B9: Trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Quận hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

​* Thành phần hồ sơ: 

- Một (01) văn bản của Chủ cơ sở đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

- Năm (05) bản Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

​Phòng Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục 2, phụ lục 4 của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

- Quyết định số 63/2014/QĐ-TTg ngày 11/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

 - Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/ 2017 của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành quy định về lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.