LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Quy trình Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Ngày đăng 27/03/2021 | 11:30  | Lượt xem: 308

Trình tự thực hiện

 

B1: Chủ Dự án nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 về Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC quận (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

B2: Chuyên viên Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND quận tiếp nhận hồ sơ của Chủ Dự án có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

B3: 

- Bàn giao hồ sơ về phòng TNMT.

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ báo cáo lãnh đạo phòng phân công thực hiện.

B4: Thẩm định hồ sơ: 

- Phòng TNMT tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án (các buổi làm việc, cuộc họp được tổ chức theo hướng dẫn, hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường); 

- UBND các phường có liên quan tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án (các buổi làm việc, cuộc họp được tổ chức theo hướng dẫn, hỗ trợ của Sở Tài nguyên và Môi trường);

- UBND các phường có liên quan tổng hợp và góp ý kiến (bằng văn bản) báo cáo UBND quận (thông qua phòng TNMT).

- Chuyên viên thụ lý hồ sơ tổng hợp ý kiến của các đơn vị có liên quan; Báo cáo UBND quận kết quả tổng hợp ý kiến; Tham mưu Văn bản góp ý kiến về hồ sơ đề nghị của Chủ dự án trình lãnh đạo phòng xem xét.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng TNMT phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận TN&TKQ và gửi văn bản xin lỗi Chủ Dự án, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. 

B5: Lãnh đạo phòng TNMT xem xét ký Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, trình Lãnh đạo UBND quận phê duyệt.

B6: Lãnh đạo UBND quận xem xét và ký văn bản liên quan

B7: - Tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số và nhân bản.

- Bàn giao kết quả về Bộ phận TN&TKQ để cập nhật kết quả giải quyết.

- Lưu hồ sơ theo quy định tại mục 7 của quy trình.

B8: Trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn, đồng thời gửi kết quả đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Quận hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản lấy ý kiến

- Quy mô, phương án chuyển nước

- Phương án xây dựng công trình và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời gian giải quyết

40 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

​Chủ dự án

Cơ quan thực hiện TTHC

​Phòng Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2013/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 8430/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.