LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Đăng ký khai thác nước dưới đất
Ngày đăng 27/03/2021 | 10:30  | Lượt xem: 200

Trình tự thực hiện

B1: Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định về bộ phận TN&QKQ quận (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

B2: Cán bộ, công chức Bộ phận TN&TKQ thuộc UBND quận tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

b) Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả

B3: 

- Bàn giao hồ sơ về phòng TNMT

- Chuyên viên phòng TNMT tiếp nhận hồ sơ báo cáo lãnh đạo phòng phân công thực hiện.

B4: Thẩm định hồ sơ: Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tiến hành thẩm định:

- Đối với hồ sơ qua thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, phòng TNMT trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung để gửi cho Tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng TNMT phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận TN&TKQ và gửi văn bản xin lỗi Tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả. 

- Trường hợp đạt yêu cầu tiến hành bước tiếp theo.

B5: Chuyên viên thụ lý hồ sơ dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra nội dung thông tin Tờ khai kèm theo Tờ khai trình lãnh đạo phòng TNMT.

B6: Lãnh đạo phòng xem xét ký Báo cáo kết quả kiểm tra nội dung thông tin Tờ khai trình Lãnh đạo UBND quận phê duyệt.

B7: Lãnh đạo UBND quận xem xét và ký văn bản liên quan.

B8: 

- Tiếp nhận kết quả chuyển văn thư lấy số và nhân bản.

- Bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ.

- Lưu hồ sơ theo quy định tại mục 7 của quy trình.

B9: Trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn (trả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC Quận hoặc qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: 

 - Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được phê duyệt, tổ trưởng tổ dân phố thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát trực tiếp hai (02) tờ khai quy định tại Mẫu số 38 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tổ chức, cá nhân để kê khai. 

- Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng. Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho UBND quận hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho UBND phường. UBND phường có trách nhiệm nộp tờ khai cho UBND quận. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho cơ quan đăng ký và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (02 Tờ khai theo quy định tại Mẫu số 38 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhân dân quận nhận được tờ khai của tổ chức,cá nhân

Đối tượng thực hiện TTHC

​Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

​Phòng Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC

- Luật Tài nguyên nước số 17/2013/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Quyết định số 5994/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 8430/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.