LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

5. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Ngày đăng 11/11/2020 | 11:08  | Lượt xem: 376

Tên thủ tục

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

Trình tự
thực hiện

Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Cách thức
thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng

- Biên bản xét khen thưởng.

Thời hạn
giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng
thực hiện

Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan
thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính


Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai

 

Yêu cầu
điều kiện thực hiện

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Cơ sở
pháp lý

- Luật Thi đua, khen thưởng

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

- Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

- Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng