LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

3. Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Ngày đăng 29/03/2021 | 16:00  | Lượt xem: 966

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1. Bộ phận 1 cửa tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc chuyển phòng chuyên môn .

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND quận quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND quận, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính

- Nộp văn bản đăng ký trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính

- Nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến Hà Nội hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng thi đua, Khen thưởng cấp trình khen thưởng

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của Chủ tịch UBND quận

- Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực (mẫu 5)

- Biên bản bình xét của Hội đồng thi đua

- Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu Chiến sĩ đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ và hoàn thành các quy trình xét khen thưởng theo quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.   

- Cơ quan phối hợp giải quyết: Các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận có liên quan.

Kết quả thực hiện

Quyết định khen thưởng, Giấy khen

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Mẫu Báo cáo thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

Yêu cầu, điều kiện (nếu có)

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Cơ sở pháp lý

- Luật Thi đua, khen thưởng số  15/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.