LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

1. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày đăng 28/03/2021 | 10:00  | Lượt xem: 80

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ đến Bộ phận 1 cửa. Bộ phận 1 cửa kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao cho phòng chuyên môn thụ lý.
- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ có văn bản hướng dẫn tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân quận

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức (tùy theo yêu cầu của từng TTHC):

- Nộp hồ sơ trực tiếp;

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:   

1. Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

2. Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.   

- Cơ quan phối hợp giải quyết: Các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận

Lệ Phí (nếu có)

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không có

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Văn bản hướng dẫn của các Bộ chuyên ngành.