LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội
Ngày đăng 29/03/2021 | 16:00  | Lượt xem: 177

Tên thủ tục

Thủ tục Công nhận ban vận động thành lập hội

Trình tự thực hiện

Bước 1: Những người sáng lập gửi hồ sơ đề nghị công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong phường qua Bộ phận 1 cửa.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp  hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp; 

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển cho phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có). 

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Trả kết quả cho bộ phận 1 cửa, cán bộ 1 cửa trả cho công dân

Cách thức thực hiện

- Nộp văn bản đăng ký trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính

- Nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến Hà Nội hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội 

- Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (mẫu 3) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

* 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Công dân Việt Nam, tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

 - Cơ quan phối hợp giải quyết: Các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận có liên quan

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội.

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập Hội (mẫu 3)

Yêu cầu điều kiện

UBND quận quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong phường; 

- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường  trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động. 

- Đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường ban vận động thành lập hội phải có ít nhất 3 thành viên. 

- Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

 - Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ  quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013;

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền để Chủ tịch UBND quận cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường thuộc thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.