LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

2. Thủ tục thành lập hội
Ngày đăng 29/03/2021 | 14:30  | Lượt xem: 354

Tên thủ tục

Thủ tục thành lập Hội

Trình tự thực hiện

Bước 1: Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong phường gửi hồ sơ xin thành lập hội qua Bộ phận 1 cửa.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp  hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp; 

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển cho phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập hội và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến đóng góp, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có). 

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định cho phép thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 5: Trả kết quả cho bộ phận 1 cửa, cán bộ 1 cửa trả cho công dân

Cách thức thực hiện

- Nộp văn bản đăng ký trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính

- Nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến Hà Nội hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị thành lập hội (mẫu 4); 

- Dự thảo điều lệ hội (mẫu 9); 

- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 

-  Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban vận động thành lập hội; 

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở hội; 

- Bản kê khai tài chính, tài sản (nếu có) 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

* 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 

- Cơ quan phối hợp giải quyết: Các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận có liên quan

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị thành lập hội (mẫu 4)

- Điều lệ hội (mẫu 9)

Yêu cầu điều kiện

Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên địa bàn lãnh thổ; Có điều lệ;  Có trụ sở; Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:  

a, Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội; 

b, Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất  năm mươi công dân, tổ chức trong quận có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội; 

c, Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong quận có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội; 

d, Hội có phạm vi hoạt động trong phường có ít nhất mười công dân, tổ chức trong phường có điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội; 

đ, Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều quận; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong quận có ít nhất năm đại  diện pháp nhân trong quận cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội;  Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tài Điều 14 Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

 - Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ  quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013;

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền để Chủ tịch UBND quận cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường thuộc thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.