LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

5. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Ngày đăng 29/03/2021 | 15:00  | Lượt xem: 178

Tên thủ tục

 

Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Ủy ban nhân dân quận qua Bộ phận 1 cửa.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
- Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển cho phòng chuyên môn nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp văn bản đăng ký trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính

- Nộp trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến Hà Nội hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ: 

- Đề án chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

- Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội; 

- Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội; 

- Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách sáp nhập, hợp nhất hội; 

-  Sơ yếu lý lịch và phiếu  lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời;   

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia tách, sáp nhâp; hợp nhất hội.

- Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu 10, 11, 13)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

* 29 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ 

- Cơ quan phối hợp giải quyết: Các phòng, ban, ngành thuộc UBND quận có liên quan

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị tách hội (mẫu 10)

- Đơn đề nghị chia hội (mẫu 11)

- Đơn đề nghị sáp nhập hội (mẫu 12)

- Đơn đề nghị hợp nhất hội (mẫu 13)

Yêu cầu, điều kiện

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

 - Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ  quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013;

- Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền để Chủ tịch UBND quận cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường thuộc thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.