LĨNH VỰC TÔN GIÁO LĨNH VỰC TÔN GIÁO

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
Ngày đăng 26/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 90

Tên thủ tục

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Trình tự
thực hiện

- Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơicó cơ sở tín ngưỡng.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng, trường hợp văn bản đăng ký bổ sung chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho cơ sở tín ngưỡng để hoàn chỉnh văn bản.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức
thực hiện

Nộp văn bản đăng ký bổ sung trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Văn bản đăng ký bổ sung phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận văn bản được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.

Thành phần,
số lượng
hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).

-Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn
giải quyết

15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.

Đối tượng
thực hiện

Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. 

Cơ quan
thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

Kết quả thực hiện
thủ tục hành chính

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng bổ sung.

Lệ Phí

Không có.

Tên mẫu đơn,
mẫu tờ khai

Văn bản đăng ký (theo mẫu).(1)

Yêu cầu
điều kiện thực hiện

Chậm nhất 20 ngày trước ngày diễn ra hoạt động tín ngưỡng.

Cơ sở
pháp lý

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).

-Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.