LĨNH VỰC TÔN GIÁO LĨNH VỰC TÔN GIÁO

2. Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày đăng 29/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 100

Tên thủ tục

 

Thủ tục Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Trình tự thực hiện

Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo gửi văn bản thông báo đến Bộ phận 1 cửa. Bộ phận 1 cửa kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao cho phòng chuyên môn thụ lý.

- Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Phòng Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân quận. Ủy ban nhân dân quận căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND quận

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội hoặc cổng dịch vụ công quốc gia

Thành phần, số lượng hồ sơ

Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Ngay sau khi UBND quận nhận được văn bản thông báo hợp lệ.

- Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo có hành vi quy định tại Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi dưỡng.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức Tôn giáo/ Tổ chức tôn giáo trực thuộc

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an quận.

Kết quả thực hiện

Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân quận về việc tiếp nhận thông báo. Văn bản thông báo được lưu tại Ủy ban nhân dân quận để thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Lệ Phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu điều kiện

- Chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai giảng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo.

- Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo vi phạm quy định tại Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Ủy ban nhân dân quận có văn bản yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi dưỡng.

Cơ sở pháp lý

- Khoản 2 Điều 41, Luật tín ngưỡng tôn giáo.

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.