LĨNH VỰC TÔN GIÁO LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1. Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một quận
Ngày đăng 29/03/2021 | 12:00  | Lượt xem: 90

Tên thủ tục

 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một quận

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một quận, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo gửi hồ sơ đề nghị đến Bộ phận 1 cửa. Bộ phận 1 cửa kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao cho phòng chuyên môn thụ lý.
Bước 2: Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Phòng Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân quận. Ủy ban nhân dân quận căn cứ Tờ trình của Phòng Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký. Trường hợp từ chối đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND quận

- Qua dịch vụ bưu chính công ích

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội hoặc cổng dịch vụ công quốc gia

Thành phần, số lượng hồ sơ

Văn bản đề nghị (mẫu B34 ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

25 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ:

Đối tượng thực hiện

Tổ chức Tôn giáo/ Tổ chức tôn giáo trực thuộc/ Tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND quận.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Lệ Phí

Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đăng ký (mẫu B34 ban hành kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ)

Yêu cầu, điều kiện

Không.

Cơ sở pháp lý

- Khoản 1 Điều 46 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

- Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.