LĨNH VỰC TƯ PHÁP LĨNH VỰC TƯ PHÁP

31. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Ngày đăng 24/03/2021 | 13:00  | Lượt xem: 528

Tên thủ tục

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Trình tự thủ tục

- Định kỳ tháng 9 hàng năm công chức tư pháp, phối hợp Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố và cộng đồng dân cư, người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn phường thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Căn cứ danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật, thực trạng đội ngũ công chức của UBND phường và nhu cầu xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, công chức tư pháp rà soát, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ/ văn bản yêu cầu trực tiếp;

- Nộp hồ sơ/ văn vản yêu cầu qua hệ thống bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị đề xuất, đăng ký tham gia tuyên truyền viên pháp luật theo quy định.

Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch

 

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân, đơn vị

Cơ quan thực hiện

UBND phường

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật

Lệ phí (nếu có)

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

không

Yêu cầu, điều kiện (nếu có)

Cá nhân được đề nghị công nhận làm tuyên truyền viên pháp luật phải là người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật .

Cơ sở pháp lý

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.