LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Ngày đăng 30/03/2021 | 12:00  | Lượt xem: 198

  1.  

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

2.

Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên trang https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ . Bộ phận một cửa chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban quận.

- Lãnh đạo ủy ban quận ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.

3

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND quận hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại trang https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

4

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa

- 02 ảnh có kích thước 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó

- Bản chính Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện còn hiệu lực đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5

Thời gian giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ: 0,5 ngày.

- Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan giải quyết:1,5 ngày.

- Lãnh đạo UBND quận duyệt: 0,5 ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0,5 ngày.

* Trong trường hợp từ chối, phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị quận.

 7

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

8

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Các mẫu theo Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

9

Lệ phí

70.000 đồng/Giấy chứng nhận

10

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

12

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 06 năm 2004;

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của bộ giao thông vận tải về việc đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt;

- Quyết định số 7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.