LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

10. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
Ngày đăng 30/03/2021 | 10:30  | Lượt xem: 274

  1.  

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

2.

Trình tự thực hiện

  • Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên trang https://dichvucong.hanoi.gov.vn/ . Bộ phận một cửa chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban quận.

- Lãnh đạo ủy ban quận ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quản lý đô thị.

- Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.

Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.

3

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND quận hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại trang https://dichvucong.hanoi.gov.vn/

4

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Trình báo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản);

- Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc (02 bản);

- Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc (đối với tầu biển);

- Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có) (đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá);

- Đối với tàu biển: Bản trích sao Nhật ký hàng hải những phần có liên quan đến vụ việc, Bản trích sao Hải đồ liên quan đến vụ việc (02 bản);

- Đối với bản trình báo đường thủy nội địa, ngoài chữ ký của thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện và đóng dấu của tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu cá (nếu có con dấu), còn phải có chữ ký của máy trưởng hoặc 01 (một) thủy thủ với tư cách là người làm chứng;

- Ngoài số lượng trình báo đường thủy nội địa được quy định nói trên, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện có thể đề nghị xác nhận thêm các bản khác có cùng nội dung, nếu thấy cần thiết.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

5

Thời gian giải quyết

03 giờ làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ: giờ hành chính.

- Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan giải quyết: 02 giờ.

- Lãnh đạo UBND quận duyệt: 45 phút.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: giờ hành chính

6

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND quận.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị quận.

 7

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân.

8

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Các mẫu theo Thông tư 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014

-  Trình báo đường thủy nội địa

9

Lệ phí

Không

10

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Xác nhận đơn

11

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

12

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15 tháng 06 năm 2004;

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa;

- Quyết định số 7130/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 1094/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.