LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN

4. Thủ tục Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Ngày đăng 11/05/2022 | 12:00  | Lượt xem: 1205

Trình tự thực hiện

- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Gửi trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã;

- Gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã.

- Thực hiện trên cổng dịch vụ công Thành phố tại địa chỉ website: dichvucong.hanoi.gov.vn

Thành phần hồ sơ

(1) Thông báo thành lập thư viện (theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

Ủy ban nhân dân cấp xã

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản trả lời

Phí, lệ phí

Không quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

(1) Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC

Không yêu cầu

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.

- Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định số 3506/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của sở VHTT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội./.

 Quét mã QR để bắt đầu thực hiện thủ tục hành chính