LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Ngày đăng 25/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 173

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Uỷ ban nhân dân các quận.

Cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận Hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ.

+ Nếu Hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

+ Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho Tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện Hồ sơ.

- Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu, phòng Văn hoá và Thông tin có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng được yêu cầu, phòng Văn hoá và Thông tin chuẩn bị các thủ tục để thực hiện kiểm tra thực tế.

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra thực tế trực tiếp tại địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Kết quả kiểm tra thực tế được lập thành Biên bản kiểm tra, làm căn cứ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, căn cứ trên kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, phòng Văn hoá và Thông tin có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp từ chối, phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân và cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh biết.

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC UBND quận;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Thành phần hồ sơ

a) - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

08 (tám) ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ DVC mức 3)

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức,

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp quận

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phí; Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 02a/ĐĐN - Thông tư 23/2013/TT-BTTTT.

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 02b/ĐĐN - Thông tư 23/2013/TT-BTTTT.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm:

- Tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm thông tin quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm thông tin quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND;

- Kích thước, chữ viết và cách đặt biển hiệu của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải tuân thủ quy định tại Luật Quảng cáo, các thông tin ghi trên biển hiệu phải rõ ràng và được cập nhật;

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo tối thiểu 50m2.

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định 4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.