LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

2. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Ngày đăng 25/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 256

Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận.

Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định hồ sơ, tham mưu cho UBND quận cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế giấy chứng nhận cũ.

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ tṛ chơi điện tử công cộng.

+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, căn cứ trên kết quả thẩm định hồ sơ, phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND quận cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung, thay thế cho giấy chứng nhận cũ.

Trường hợp từ chối, UBND quận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong đó nêu  rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC UBND quận;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận;

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Các tài liệu có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận (nếu có).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức,

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp quận

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phí; Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03a/ĐĐN - Thông tư 23/2013/TT-BTTTT.

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 03b/ĐĐN - Thông tư 23/2013/TT-BTTTT.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định 4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quét mã QR để bắt đầu thực hiện thủ tục hành chính