LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

5. Cấp phép xây dựng công trình cột Angten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội (trạm BTS)
Ngày đăng 25/03/2021 | 07:00  | Lượt xem: 1750

Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm BTS chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính cấp quận, nhận giấy biên nhận có hẹn ngày giải quyết (nếu đủ hồ sơ theo quy định). Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính chuyển hồ sơ cho phòng Văn hoá và Thông tin.

- Phòng Văn hoá và Thông tin thụ lý hồ sơ.

- Phòng Văn hoá và Thông tin chuyển hồ sơ cho các phòng chức năng kiểm tra, thẩm định.

- Phòng Văn hoá và Thông tin hoàn thiện hồ sơ theo quy định và dự thảo Giấy phép xây dựng trạm BTS.

-  Phòng Văn hoá và Thông tin trình Lãnh đạo UBND quận ký Giấy phép xây dựng trạm BTS.

- Phòng Văn hoá và Thông tin chuyển Giấy phép xây dựng trạm BTS cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính trả Chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm BTS theo phiếu hẹn.

- Nếu không đủ điều kiện lắp đặt trạm BTS, phòng Văn hoá và Thông tin có văn bản trả lời gửi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để thông báo với Chủ đầu tư xây dựng, lắp đặt trạm BTS biết.

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC UBND quận;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Thành phần hồ sơ

* Hồ sơ xin giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 1:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT của Bộ Xây Dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị).

- Hợp đồng thuê lắp đặt trạm với chủ sử dụng đất kèm theo bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản vẽ thiết kế được phê duyệt theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của trạm và cột ăng ten; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

* Hồ sơ xin giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2:

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)  

- Hợp đồng thuê lắp đặt trạm với chủ sử dụng đất kèm theo bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Bản vẽ thiết kế được duyệt theo quy định, bao gồm: bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình.

- Kết quả thẩm tra điều kiện an toàn của công trình xây dựng hiện có do tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân lập.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

Số lượng hồ sơ

03 bộ

Thời hạn giải quyết

15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân; Tổ chức

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp quận

Kết quả thực hiện

Giấy phép xây dựng trạm BTS

Phí; Lệ phí

- Lệ phí cấp mới giấy phép xây dựng: 150.000 đồng/lần.

- Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/lần.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu phụ lục số 1 của Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Việc xây dựng cột ăng ten phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội2;

- Công trình cột ăng ten được xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận; đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đảm bảo cảnh quan, môi trường và mỹ quan đô thị;

- Thiết kế xây dựng công trình cột ăng ten phải được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng;

- Cột ăng ten xây dựng trong khu vực sân bay,  trong phạm vi vùng trời lân cận của sân bay có độ cao trên 45m so với mặt đất tự nhiên phải xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100m trong khu vực nội thành và 500m tại khu vực ngoại thành. Trường hợp xây dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì doanh nghiệp xây dựng cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có.

(2) Lưu ý: Việc xây dựng cột ăng ten phải phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 5800/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND Thành phố; phù hợp với kế hoạch phát triển trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông đã được UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận.

Các công trình cột ăng ten được miễn giấy phép.

- Công trình cột ăng ten thuộc hệ thống cột ăng ten nằm ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Công trình cột ăng ten không cồng kềnh tại khu vực đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Công trình cột ăng ten khác thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan.

Lưu ý: Đối với các công trình cột ăng ten được miễn giấy phép xây dựng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chứng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

- Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố;

- Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/03/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lư, cấp phép xây dựng công tŕnh cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định 4733/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND thành phố về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.