Truy cập nội dung luôn
 
        
GIỚI THIỆU CHUNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Cải cách hành chínhĐƯỜNG DÂY NÓNG

UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang online: 1109
Lượt truy cập trong tuần: 22753
Lượt truy cập trong tháng: 225046
Lượt truy cập trong năm: 1409172
Tổng số truy cập: 1436672

THÔNG TIN CÔNG KHAI THÔNG TIN CÔNG KHAI

Công khai ngân sách

Báo cáo Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp quận

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Công văn số 1993/UBND-KT ngày 08/5/2018 của UBND Thành phố v/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Quận Thanh Xuân công khai số liệu, báo cáo thuyết minh ngân sách:

- Báo cáo số 447/BC-TCKH ngày 09/10/2020 về việc Công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân 9 tháng năm 2020

- Báo cáo số 307/BC-TCKH ngày 09/7/2020 về việc Công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân 6 tháng năm 2020

- Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 08/07/2020 của UBND quận Thanh Xuân về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của quận Thanh Xuân

- Báo cáo 520/BC-TCKH ngày 06/12/2019 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cấp quận

- Báo cáo số 378/BC-TCKH ngày 11/10/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch Công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân quý III năm 2019

Quyết định số 2161 ngày 15/7/2019 của UBND quận Thanh Xuân về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của quận Thanh Xuân

- Báo cáo số 255/BC-TCKH ngày 12/7/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch Công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân 6 tháng năm 2019

- Báo cáo số 60/BC-TCKH ngày 11/4/2019 của phòng Tài chính - Kế hoạch Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân quý I năm 2019

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 03/01/2019  của UBND quận Thanh Xuân về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của quận Thanh Xuân

- Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/01/2019  của UBND quận Thanh Xuân về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 sau điều chỉnh của quận Thanh Xuân

- Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 06/12/2018 của UBND quận Thanh Xuân về việc công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 trình Hội đồng nhân dân cấp quận

- Báo cáo số 406/BC-TCKH ngày 12/10/2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân Quý III năm 2018

-Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND quận Thanh Xuân v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của quận Thanh Xuân

- Báo cáo số 221/BC-TCKH ngày 13/7/2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch công khai Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân 6 tháng năm 2018

- Báo cáo số 90A/BC-TCKH ngày 14/4/2018 của phòng Tài chính - Kế hoạch công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận Thanh Xuân quý I năm 2018

- Báo cáo số 89/BC-UBND ngày 29/3/2018 của UBND quận Thanh Xuân về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của UBND quận Thanh Xuân

Bản đồ số
Bình chọn Bình chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT ?