Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
39/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 quận Thanh Xuân 16/12/2021
38/NQ-HĐND Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Thanh Xuân 16/12/2021
37/NQ-HĐND Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách quận năm 2021; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách quận Thanh Xuân năm 2022 16/12/2021
36/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của quận Thanh Xuân 16/12/2021
35/NĐ-HĐND Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 3 HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/12/2021
34/NQ-HĐND Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 16/12/2021
33/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/12/2021
32/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15/12/2021
10/QĐ-HĐND Quyết định về việc phân công công tác của các thành viên Thường trực HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/08/2021
09/QĐ-HĐND Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/08/2021
21/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ủy viên Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/06/2021
20/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/06/2021
19/NQ-HĐND Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
18/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
17/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
16/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
15/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
14/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng, Phó trưởng các Ban của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
13/NQ-HĐND Nghị quyết về số lượng, cơ cấu, thành viên các Ban của HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
12/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021