Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
78/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 20/06/2019
82/BC-HĐND Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) 20/06/2019
83/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát, thẩm tra công tác thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 20/06/2019
78/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 20/06/2019
82/BC-HĐND Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) 20/06/2019
05/CTr-HĐND Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận 10/01/2019
05/CTr-HĐND Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận 10/01/2019
03/CTr-HĐND Chương trình công tác của HĐND năm 2019 04/01/2019
03/CTr-HĐND Chương trình công tác của HĐND năm 2019 04/01/2019
101/HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 12/12/2018
101/HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 12/12/2018
77/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 05/11/2018
77/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 05/11/2018
10/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
06/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
10/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
06/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/08/2018
05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/08/2018
18/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 05/07/2018