Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 24/06/2021
10/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/04/2021
08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
05/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
04/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
03/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
02/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
01/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/01/2021
16/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND quận Thanh Xuân 15/12/2020
15/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2020
14/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 12 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 15/12/2020
04/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm vụ 2016 - 2021 25/06/2020
05/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của quận Thanh Xuân 25/06/2020
59/BC-HĐND Báo cáo Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 11-HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 16/06/2020
63-HD/BTGQU Tổ chức hoạt động tuyên truyền 65 năm Ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954- 10/10/2019) 23/09/2019
103/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng kinh phí của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ban quản lý chợ quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận" 06/09/2019
103/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng kinh phí của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ban quản lý chợ quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận" 06/09/2019
86/BC-HĐND Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) 08/07/2019