Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
18/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 05/07/2018
02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của quận Thanh Xuân 28/06/2018
01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh XUân năm 2017 28/06/2018
04/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND quận Thanh Xuân Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2018
03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016 - 2020 của quận Thanh Xuân 28/06/2018
02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của quận Thanh Xuân 28/06/2018
01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh XUân năm 2017 28/06/2018
15/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát, thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 20/06/2018
14/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2018 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018
13/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khóa XV 20/06/2018
12/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 15/06/2018
11/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả Giám sát "Công tác cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn kết dư ngân sách địa phương" của quận 12/06/2018
08/QĐ-TTHĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2018 31/05/2018
05/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát công tác thực thi pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2018 31/05/2018
10/BC-HĐND BÁO CÁO Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 29/05/2018
30/HĐND V/v tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND quận Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/05/2018
09/BC-HĐND BÁO CÁO Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài trên địa bàn 25/05/2018
23/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 11/05/2018
04/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Về việc giám sát "Công tác cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn kết dư ngân sách địa phương" của quận. 09/05/2018
04/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát "Công tác cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn kết dư ngân sách địa phương" của quận. 09/05/2018