Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
86/BC-HĐND Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) 08/07/2019
05/NQ-HĐND Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư bốn (04) dự án 27/06/2019
04/NQ-HĐND Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2019
03/NQ-HĐND Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016-2020 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
02/NQ-HĐND Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2018 27/06/2019
01/NQ-HĐND Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
05/NQ-HĐND Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư bốn (04) dự án 27/06/2019
02/NQ-HĐND Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2018 27/06/2019
03/NQ-HĐND Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016-2020 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
04/NQ-HĐND Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 27/06/2019
01/NQ-HĐND Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
01/NQ-HĐND Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của quận Thanh Xuân 27/06/2019
83/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát, thẩm tra công tác thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 20/06/2019
78/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 20/06/2019
82/BC-HĐND Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) 20/06/2019
83/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát, thẩm tra công tác thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 20/06/2019
78/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 20/06/2019
82/BC-HĐND Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) 20/06/2019
05/CTr-HĐND Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận 10/01/2019
05/CTr-HĐND Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận 10/01/2019