Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
03/CTr-HĐND Chương trình công tác của HĐND năm 2019 04/01/2019
03/CTr-HĐND Chương trình công tác của HĐND năm 2019 04/01/2019
101/HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 12/12/2018
101/HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 12/12/2018
77/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 05/11/2018
77/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 05/11/2018
10/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
06/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
10/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
06/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" 04/09/2018
05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/08/2018
05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/08/2018
18/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 05/07/2018
18/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 05/07/2018
02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của quận Thanh Xuân 28/06/2018
01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh XUân năm 2017 28/06/2018
04/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND quận Thanh Xuân Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 28/06/2018
03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016 - 2020 của quận Thanh Xuân 28/06/2018
02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của quận Thanh Xuân 28/06/2018
01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh XUân năm 2017 28/06/2018