Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát việc "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; nhà văn hóa, nhà hội họp các phường" 27/04/2018
03/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài trên địa bàn quận 26/04/2018
03/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài trên địa bàn 26/04/2018
02/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện Thiết chế văn hóa cơ sở trong "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; Nhà văn hóa, Nhà hội họp các phường" 21/03/2018
02/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Thiết chế văn hóa cơ sở trong "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; nhà văn hóa, nhà hội họp các phường" trên địa bàn quận 19/03/2018
06/BC-HĐND BÁO CÁO Sơ kết hoạt động của HĐND quận, phường giữa nhiệm lỳ 2016-2021 14/03/2018
02/BC-HĐND BÁO CÁO Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2018/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc Hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan 28/02/2018
01/HĐND-PC KẾ HOẠCH Công tác trọng tâm năm 2018 11/01/2018
01-BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận, phường năm 2017 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 05/01/2018
24/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 5 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 18/12/2017
09/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 HĐND quận Thanh Xuân Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2017
08/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/12/2017
07/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư quận Thanh Xuân năm 2018 15/12/2017
06/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2018 của quận Thanh Xuân 15/12/2017
20/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 07/12/2017
19/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận năm 2017 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 05/12/2017
102/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 23/11/2017
18/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khóa XV 23/11/2017
94/HĐND V/v tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - HĐND quận Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 16/11/2017
16/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám của Thường trực HĐND quận về "Quản lý, chống lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp" và "Chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn quận 31/10/2017