Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
15/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát, thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2018 20/06/2018
14/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2018 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 20/06/2018
13/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 6 - HĐND thành phố khóa XV 20/06/2018
12/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 15/06/2018
11/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả Giám sát "Công tác cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn kết dư ngân sách địa phương" của quận 12/06/2018
08/QĐ-TTHĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát công tác thực thi pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2018 31/05/2018
05/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát công tác thực thi pháp luật trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2018 31/05/2018
10/BC-HĐND BÁO CÁO Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 29/05/2018
30/HĐND V/v tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND quận Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/05/2018
09/BC-HĐND BÁO CÁO Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài trên địa bàn 25/05/2018
23/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 11/05/2018
04/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Về việc giám sát "Công tác cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn kết dư ngân sách địa phương" của quận. 09/05/2018
04/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát "Công tác cho vay giải quyết việc làm bằng nguồn kết dư ngân sách địa phương" của quận. 09/05/2018
08/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả giám sát việc "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; nhà văn hóa, nhà hội họp các phường" 27/04/2018
03/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài trên địa bàn quận 26/04/2018
03/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư tồn đọng, phức tạp kéo dài trên địa bàn 26/04/2018
02/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện Thiết chế văn hóa cơ sở trong "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; Nhà văn hóa, Nhà hội họp các phường" 21/03/2018
02/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện Thiết chế văn hóa cơ sở trong "Đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận; nhà văn hóa, nhà hội họp các phường" trên địa bàn quận 19/03/2018
06/BC-HĐND BÁO CÁO Sơ kết hoạt động của HĐND quận, phường giữa nhiệm lỳ 2016-2021 14/03/2018
02/BC-HĐND BÁO CÁO Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2018/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc Hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan 28/02/2018