Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận Thanh Xuân Khóa V (Nhiệm kỳ 2016-2021) 23/06/2017
11/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 4 - HĐND thành phố khóa XV 16/06/2017
08/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2016 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 12/06/2017
07/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016-2021) 10/06/2017
11/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát đối với công tác thực thi pháp luật của các cơ quan nội chính quận 6 tháng đầu năm 2017 06/06/2017
29/HĐND V/v tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND quận Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 22/05/2017
07/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Giám sát chuyên đề Thực hiện chính sách người có công trên địa bàn quận 16/05/2017
27/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 12/05/2017
05/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn giám về "Chấp hành các quy định của nhà nước trong thực hiện các nguồn thu ngân sách từ đất" trên địa bàn quận 31/03/2017
04/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND quận đối với công tác chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy 22/03/2017
03/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chuyên đề "Quản lý hoạt động có điều kiện: Hoạt động Karaoke, hoạt động của các nhà thuốc tư nhân" trên địa bàn quận 21/02/2017
02/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn khảo sát tình hình triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của các phường trên địa bàn quận 13/02/2017
02/CtrLT-HĐND-UBND-UBMTTQ CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân năm 2017 25/01/2017
156/CTCT-HĐND CHƯƠNG TRÌNH Công tác của HĐND quận năm 2017 30/12/2016
162/BC-HĐND Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Ba HĐND quận khóa V (nhiệm kỳ 2016 -2021) 19/12/2016
12/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND quận 16/12/2016