Văn Bản của Hội đồng nhân dân Văn Bản của Hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/HĐND-PC KẾ HOẠCH Công tác trọng tâm năm 2018 11/01/2018
01-BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận, phường năm 2017 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 05/01/2018
24/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 5 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 18/12/2017
09/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 HĐND quận Thanh Xuân Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 15/12/2017
08/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch phố Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân 15/12/2017
07/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư quận Thanh Xuân năm 2018 15/12/2017
06/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2018 của quận Thanh Xuân 15/12/2017
20/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 5 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 07/12/2017
19/BC-HĐND BÁO CÁO Hoạt động của HĐND quận năm 2017 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 05/12/2017
102/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 23/11/2017
18/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Hội nghị Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thứ 5 - HĐND thành phố khóa XV 23/11/2017
94/HĐND V/v tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 - HĐND quận Khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 16/11/2017
16/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám của Thường trực HĐND quận về "Quản lý, chống lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp" và "Chấp hành các quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn quận 31/10/2017
15/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Giám sát việc thực hiện Đề án "Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân" quận giai đoạn 2016-2020 14/09/2017
15/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 31/07/2017
15/BC-HĐND BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 522/2012/NQLT/UBTVQH 13-ĐCTUBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội 24/07/2017
14/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 4 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 30/06/2017
05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh Xuân năm 2016 23/06/2017
04/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về Đề án "Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Thanh Xuân, giai đoạn 2017-2020 23/06/2017
03/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 HĐND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021 23/06/2017