LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tiêu đề
1. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
2. Uỷ quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 
3. Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
4. Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
5. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
6. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
7. Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm
8. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm
9. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
10. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
11. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
12. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
13. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
14. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
15. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
16. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình
17. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng