LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

20. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Ngày đăng 06/01/2023 | 11:30  | Lượt xem: 286

Trình tự thực hiện

- Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND quận.

Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại cho tổ chức, cá nhân và hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT, phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định hồ sơ, tham mưu cho UBND quận cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng:

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, căn cứ trên kết quả thẩm định hồ sơ, phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND quận cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trường hợp từ chối, UBND quận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong đó nêu  rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

Cách thức thực hiện

Lựa chọn một trong các cách thức:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC UBND quận;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Thành phố (dichvucong.hanoi.gov.vn).

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức

- Cá nhân

Cơ quan thực hiện

Phòng Văn hóa và Thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phí; Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (hiện tại không thu phí, do Bộ Tài chính chưa có quy định)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06a/ĐĐN - Thông tư 23/2013/TT-BTTTT.

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 06b/ĐĐN - Thông tư 23/2013/TT-BTTTT.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

- Nghị định 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/20213 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Quyết định 73/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 336/STTTT ngày 30/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội về việc ủy quyền giải quyết TTHC.

- Quyết định số 5079/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội.

 Quét mã QR để bắt đầu thực hiện thủ tục hành chính