THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP QUẬN

STT Tên thủ tục Lĩnh vực
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Thành phố Lĩnh vực Y tế
2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường
3 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu Công nghệ cao Lĩnh vực Tài Nguyên và Môi trường
4 Cấp GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý đô thị
5 Cấp GP sửa chữa, cải tạo đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích LS-VH thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý đô thị
6 Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích LS- VH thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý đô thị
7 Điều chỉnh GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý đô thị
8 Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý đô thị
9 Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp TW, cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý đô thị
10 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Lĩnh vực Quản lý đô thị
11 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Lĩnh vực Quản lý đô thị
12 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) Lĩnh vực Quản lý đô thị
13 cấp giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh Lĩnh vực Quản lý đô thị
14 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Quản lý đô thị
15 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Quản lý đô thị
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực Quản lý đô thị
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Quản lý đô thị
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Quản lý đô thị
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Quản lý đô thị
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Quản lý đô thị