LĨNH VỰC TƯ PHÁP LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Tiêu đề
1. Cấp bản sao từ sổ gốc
2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
4. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
5. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
6. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
7. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
8. Chứng thực di chúc
9. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
10. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
11. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
12. Đăng ký khai sinh
13. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
14. Đăng ký khai sinh lưu động
15. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con
16. Đăng ký lại khai sinh
17. Đăng ký kết hôn
18. Đăng ký kết hôn lưu động
19. Đăng ký lại kết hôn
20. Đăng ký khai tử
21. Đăng ký khai tử lưu động
22. Đăng ký lại khai tử
23. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
24. Đăng ký nhận cha, mẹ, con
25. Đăng ký giám hộ
26. Đăng ký chấm dứt giám hộ
27. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
28. Cấp bản sao trích lục hộ tịch
29. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
30. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
31. Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
32. Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
33. Giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
34. Công nhận hòa giải viên
35. Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải
36. Thôi làm hòa giải viên
37. Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
38. Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
39. Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng không có đăng ký thường trú mà chỉ có đăng ký tạm trú trên địa bàn cấp quận)
40. Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải