LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN

Tiêu đề
21. Cấp phép xây dựng công trình cột angten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội (trạm BTS)
20. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
19. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
18. Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
17. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
16. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng; chống bạo lực gia đình
15. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
14. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
13. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
11. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
10. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
9. Thông báo tổ chức lễ hội
8. Đăng ký tổ chức lễ hội
7. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
6. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
2. Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)
1. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)